Κώδικας Δεοντολογίας της Ελληνικής Εταιρίας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

 

1

Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητές και τις ικανότητές τους για να εξασφαλίζουν και να ενισχύουν την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία του κοινού, των συναδέλφων τους και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας.

2

Να θεωρούν ότι η ευθύνη έναντι των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ένα πρωταρχικό μέλημα.

3

Να υπερασπίζονται το δικαίωμα του κοινού στην ιδιωτικότητα και το απόρρητο.

4

Να εξετάζουν πάντα τις ευρύτερες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της εργασίας τους.

5

Να συμμορφώνονται με όλα τα σχετικά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.

6

Να διαχειρίζονται τους δημόσιους πόρους με σύνεση, διορατικότητα και υπευθυνότητα.

7

Να δημοσιεύουν και να παρουσιάζουν σωστά και πιστά τα αποτελέσματα της έρευνας με ακρίβεια και σαφήνεια.

8

Να διατηρούν τις μεθόδους και το περιεχόμενο κατάρτισης ελεύθερο από ακατάλληλη επιρροή από ειδικά συμφέροντα.

9

Να προσπαθούν να αποφύγουν συγκρούσεις συμφερόντων και να παραθέτουν συγκρούσεις συμφερόντων σε περίπτωση που προκύψουν.

10

Να εκπροσωπούν τον εαυτό τους, τον τίτλο τους, τον ρόλο τους και την Εταιρία, εφόσον χρειάζεται, με ακρίβεια.

11

Να επιδεικνύουν ειλικρίνεια, δικαιοσύνη και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις.

12

Να διατηρούν αυτόν τον κώδικα με την δράση τους, βάσει παραδείγματος, και με την επιρροή τους.

 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της Βιοϊατρικής τεχνολογίας στην προάσπιση, προώθηση και προαγωγή της δημόσιας υγείας και ευημερίας, δεσμεύομαι στα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, υπευθυνότητας και ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς.